bir sözbaşy

Lukmançylyk galyndylary hapa haltalaryny ulanmak üçin talaplar

Lukmançylyk galyndylary hapa haltalaryny ulanmak üçin talaplar

 

Lukmançylyk galyndylaryny dolandyrmak we lukmançylyk galyndylarynyň klassifikasiýa katalogyna laýyklykda lukmançylyk galyndylary aşakdaky bäş kategoriýa bölünýär:

1. fectokanç galyndylar.

2. Patologiki galyndylar.

3. Zeper ýetýän galyndylar.

4. Derman galyndylary.

5. Himiki galyndylar.

Keselhanada kanalizasiýa klassifikasiýasynyň berk ulgamy döredildi.Galyndylaryň hemmesi degişli reňkler bilen bellenen kanalizasiýa haltalaryna salynýar.Üç çärýek doldurylanda, sumkalary möhürlemek we daşamak üçin doly işleýän gaýtadan işleýän adam jogapkärdir.Ulag wagtynda lukmançylyk galyndylarynyň syzmagyna ýa-da aşmagyna ýol berilmeýär we gaty uzak saklanmaly däldir.Lukmançylyk galyndylaryny zyňmak işgärleri hünär taýýarlygy esasynda kanuny habarlylyk bilimini alyp barýarlar.Bu işleriň hemmesi lukmançylyk galyndylarynyň rahat zyňylmagyny üpjün eder.

Lukmançylyk galyndylaryny ýygnamak, daşamak, wagtlaýyn saklamak we ýok etmek düzgünlere laýyklykda amala aşyrylýar.Lukmançylyk galyndylarynyň dörän ýerinden başlap, zyýansyz ýakylmagy bejermek üçin ýakylýan ýere çenli ähli amallar kanuny dolandyryş ýoluna girizilmelidir we berk we ylmy dolandyryş berjaý edilmelidir.

Ilki bilen lukmançylyk edaralaryndan emele gelýän lukmançylyk galyndylary berk kesgitlenmeli.Umumy lukmançylyk galyndylary sary plastik paketlere, howply galyndylary gyzyl plastik paketlere, ýokanç galyndylary ak plastik paketlere, umumy galyndylary gara plastik paketlere we ýiti galyndylary gaty gaplara salmaly.

 

Awtorlyk hukugy awtora degişlidir.Täjirçilik köpeltmek üçin awtorizasiýa üçin awtor bilen habarlaşyň we täjirçilik däl köpeltmek üçin çeşmesini görkezmegiňizi haýyş edýäris.

1. Lukmançylyk galyndylary üçin ýörite gaplaýyş materiallary we gap-gaçlary aç-açan duýduryş belgileri we görkezmeleri bolmalydyr;

2. Wagtlaýyn ammar enjamlary we lukmançylyk galyndylary üçin enjamlar lukmançylyk galyndylaryny açyk howada saklamaly däldir;Lukmançylyk galyndylarynyň wagtlaýyn saklanyş möhleti 2 günden köp bolmaly däldir;

3. Lukmançylyk galyndylary üçin wagtlaýyn saklanýan enjamlar we enjamlar lukmançylyk meýdanyndan, azyk önümlerini gaýtadan işleýän ýerlerden, işgärleriň iş meýdanyndan we öý galyndylaryny saklaýan ýerlerden uzakda bolmaly we syzmak, syçan, çybynlara garşy duýduryş bellikleri we howpsuzlyk çäreleri bilen üpjün edilmelidir. , çybynlar, tarakanlar, ogurlyk we çagalar bilen aragatnaşyk;

4. Medisina galyndylaryndaky medisina gurşawy, nusga, ştamm, wirus tohumyny gorap saklamak çözgüdi we patogenleriň beýleki howply galyndylary merkezleşdirilen lukmançylyk galyndylaryny ýok etmek bölümine tabşyrylmazdan ozal şol ýerde dezinfeksiýa edilýär;

5. Lukmançylyk galyndylary üçin wagtlaýyn saklaýyş desgalary we enjamlary yzygiderli arassalanmaly we daşalmaly;

6. Lukmançylyk zibil torbalary lukmançylyk zibil bankalary bilen bilelikde ulanylanda, degişli lukmançylyk zibil bankalaryny saýlamaly.

Rambo Bio-nyň lukmançylyk zibil sumkasy aşakdaky aýratynlyklara eýedir:

1. Gyz lukmançylyk derejesindäki polietilen (PE) materialdan ýasaldy.

2.Galyňlaşdyrylan dizaýny, birmeňzeş galyňlygy, ýokary güýji we berkligi.

3. Giň aşaky möhür bilen, ýöne gapdal möhürlenmezden, has gowy syzdyryjy subutnamalary üpjün edýär.

4. Gowy duýduryş effektini berýän gözüňi özüne çekiji biohazard alamatlary.

5. 121 ℃ ýokary temperaturany sterilizasiýa etmek.

6. Düzülip bilinýän dürli ululyk, galyňlyk, reňk we çap mazmuny.

7. Lukmançylyk galyndylaryny saklamak üçin giňden ulanylýar.


Iş wagty: 30-2022-nji dekabry