bir sözbaşy

Kompaniýanyň tertibi

“Shandong Labio Biological Technology Co., Ltd.”, turbageçiriji maslahatlar, merkezden gaçyryş turbalary, çuňňur guýular, PCR turbalary, PCR plitalary, kriogen flakonlary, petri gap-gaçlary, serologik turbalar, paster turbalary, ýöriteleşdirilen lukmançylyk we biologiki sarp ediş önümidir. nusga ýygnamak turbalary, synag turbalary, reagent çüýşeler, öýjükli ýaýradyjylar, sanjym aýlawlary, blender haltalary, nusga sumkalary we ş.m.

zawod (10)

Halkara hil ulgamyna laýyklykda hil dolandyryş ulgamynyň doly toplumyny döretdik.Önümiň hili kompaniýanyň durmuşy, shandong labio öňdebaryjy tehniki enjamlary, garaşsyz innowasiýalary, önümiň hilini we hünär tehnologiýa derejesini ýokarlandyrmagy, arkaýynlygy hödürleýär, halkara hil ulgamy tarapyndan tassyklanan ISO9001, ISO13485, CE şahadatnamasyny geçdik.

Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary tehniki öndürijilik we önümiň hili, we biologiki barlaghana üpjünçiligi üçin toplumlaýyn hyzmatlaryň global üpjünçilik zynjyry ulgamyna netijeli hyzmat üstünlikleri bilen.

Kompaniýa, merkezi dolandyryş düşünjesine eýerýär, işgärleriň döredijilik we subýektiw hereketini doly ýerine ýetirýär we işgärler üçin giň ösüş platformasyny döredýär.Kompaniýa ýokary hilli önümiň hiline we tygşytlylyga eýerýär, OEM we ODM ýaly birnäçe kooperatiw reesimlerini işjeň alyp barýar, jemgyýete has tygşytly önümleri hödürlemäge çalyşýar we her kimiň kompaniýa goşulmagyny tüýs ýürekden garşylaýar!

näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

Güýçli tehniki topar

Kompaniýanyň agzalary, önümçilikde, satuwda, galyndy öndürmekde we içerde we daşary ýurtda giňişleýin dolandyrmakda baý tejribä eýe, birnäçe önümçilik we dizaýn patentimiz bar we kompaniýa ISO13485 hil dolandyryş ulgamyny, CE sertifikatyny we EIA kepilnamasyny doly geçdi.

Gaty hil gözegçilik ulgamy

100% päk gyz import edilýän çig mal, gurantee önümleriniň hili

Productshli önümleriň aç-açanlygyny, poslama garşy we beýleki fiziki-himiki baýlyklaryny kepillendirýän we beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýän 100% ýokary hilli çig maldan öndüriljekdigine söz berýäris.

◆ S.tandard 100,000 derejeli arassa otag

Önümçilikden, hil barlagyndan başlap, gaplamaga çenli ähli önümleriň DNase, RNase we pirogensiz bolmagyny üpjün etmek üçin 100,000 derejeli arassa otagda ýerine ýetiriljekdigine söz berýäris.

OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen ululyklar we şekiller bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň

Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.

Öňünden satuw, satuw we satuwdan soňky hyzmat

Satuwdan öňki maslahat berilýär
Satyşda uly goldaw berilýär
Satuwdan soň hyzmat goldaýar
Meseleleriňize islendik wagtda jogap berilmegini we wagtynda çözülmegini üpjün etmek üçin hünärmen toparlarymyz bar.

Kompaniýanyň medeniýeti

HAKYNDA (1)
Has ygtybarly we oýlanyşykly hyzmat
HAKYNDA (2)
Priceokary baha-öndürijilik gatnaşygy
HAKYNDA (3)
Müşderilerimize has uly gymmatlyk
HAKYNDA (4)
Uzak dowamly hyzmatdaşlyk we dostluk

Şahadatnama we hormat

  • 2a173a260ce34c8bdf8885b54eaef48
  • şahadatnamasy
  • şahadatnamasy