bir sözbaşy

Haryt habarlary

 • Umumy mikrob medeniýeti bilen tanyşlyk (I)

  Umumy mikrob medeniýeti bilen tanyşlyk (I)

  Umumy mikrob medeniýeti bilen tanyşlyk (I) Medeniýet serişdesi, dürli mikroblary ösdürmegiň zerurlyklaryna laýyklykda dürli maddalardan emeli usulda taýýarlanan garyşyk iýmit matrisasydyr, dürli mikroorganizmleri medeniýete ýa-da aýyrmak üçin ulanylýar.Şonuň üçin ýokumly matrisa şo ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk galyndylary hapa haltalaryny ulanmak üçin talaplar

  Lukmançylyk galyndylary hapa haltalaryny ulanmak üçin talaplar

  Lukmançylyk galyndylary zibil torbalaryny ulanmak üçin talaplar Lukmançylyk galyndylaryny dolandyrmak düzgünlerine we lukmançylyk galyndylarynyň klassifikasiýa katalogyna laýyklykda lukmançylyk galyndylary aşakdaky bäş kategoriýa bölünýär: 1. fectokanç galyndylar.2. Patologiki galyndylar.3. Zeper ýeten w ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk zibil torbalary bilen adaty zibil haltalarynyň arasynda nähili tapawutlar bar?

  Lukmançylyk zibil torbalary bilen adaty zibil haltalarynyň arasynda nähili tapawutlar bar?

  Lukmançylyk zibil torbalary bilen adaty zibil haltalarynyň arasynda nähili tapawutlar bar?Lukmançylyk zibil sumkasy lukmançylyk we saglygy goraýyş edaralarynyň lukmançylyk bejergisinde, öňüni alyş, saglygy goraýyş we ...
  Koprak oka
 • Petri tagamlaryny ulanmagyň çäreleri

  Petri tagamlaryny ulanmagyň çäreleri

  Petri gap-gaçlaryny ulanmagyň çäreleri Petri gap-gaçlaryny arassalamak 1. Çümdürmek: Täze ýa-da ulanylan aýna gap-gaçlary arassalamak we ýumşatmak üçin arassa suw bilen batyryň.Täze aýna gap-gaçlaryny ulanmazdan ozal, ony kran suwy bilen ýuwuň we bir gije 5% gidroklor kislotasyna batyryň;Ulanylan aýna gap-gaçlar köplenç bilelikde ...
  Koprak oka
 • Plastiki reagent çüýşeler üçin çig malyň aýratynlyklary nämeler?

  Plastiki reagent çüýşeler üçin çig malyň aýratynlyklary nämeler?

  Plastiki reagent çüýşeler üçin çig malyň aýratynlyklary haýsylar stic Plastiki reagent çüýşe dürli himiki reagentler üçin köplenç ulanylýan gaplaýyş gaplarydyr.Onda oňat çydamlylyk, zäherli däl, ýeňil agramly we gowşak däl aýratynlyklary bar.Onuň çig maly ...
  Koprak oka
 • Möhürleýji filmiň standartyny öwrendiňizmi?

  Möhürleýji filmiň standartyny öwrendiňizmi?

  Möhürleýji filmiň standartyny öwrendiňizmi?Näme?“Film möhürläp” başga kim ýok?Dogry “möhürleýji filmi” öwretmek üçin bu makalany derrew alada ediň!Elbetde, bu ýerdäki “möhürleýji film”, möhüriň bolmagyny üpjün etmek üçin 96 guýy PCR plastinkasyny möhürlemekdir ...
  Koprak oka
 • Ajaýyp “Doňdurma turbasyny” nädip saýlamaly?

  Ajaýyp “Doňdurma turbasyny” nädip saýlamaly?

  Ajaýyp “Doňdurma turbasyny” nädip saýlamaly?Krio turbasyny ulanmak aňsat diňe bir eksperimental talaplary kanagatlandyryp bilmez, eýsem eksperimental hadysalaryň ähtimallygyny belli bir derejede azaldyp biler Häzirki wagtda krio turbasyny saýlamak üçin 3 usul ulanarys.Birinji ädim: material ýaly ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli Pipette maslahatlaryny öndürmek üçin zerur şertler

  Qualityokary hilli Pipette maslahatlaryny öndürmek üçin zerur şertler

  Qualityokary hilli “Pipette” maslahatlaryny öndürmek üçin zerur şertler “Pipette” maslahatlary laboratoriýada iň köp ulanylýan zatlardyr.Highokary ölçegli takyklygy we gowy konsentrasiýany talap edýär, şol bir wagtyň özünde içki diwar akym belgileriniň tekiz bolmagyny talap edýär we ujy kesilmedik burun....
  Koprak oka
 • Öýjük medeniýeti plitalaryny saýlamak we ulanmak boýunça maslahatlar (I)

  Öýjük medeniýeti plitalaryny saýlamak we ulanmak boýunça maslahatlar (I)

  Öýjük medeniýeti plitalaryny saýlamak we ulanmak boýunça maslahatlar (I) Öýjük medeniýeti üçin umumy we möhüm gural hökmünde öýjük medeniýeti plastinkasynyň dürli görnüşleri, aýratynlyklary we ulanylyşy bar.Dogry medeniýet plastinkasyny nädip saýlamalydygyňyz hakda-da düşünmediňizmi?Medeniýet plastinkasyny nädip ulanmalydygyňyz barada alada edýärsiňizmi ...
  Koprak oka
 • 96 guýy çuň guýynyň ulanylyş gerimi we aýratynlyklary

  96 guýy çuň guýynyň ulanylyş gerimi we aýratynlyklary

  96 guýy çuň guýynyň ulanylyş gerimi we aýratynlyklary 96 çuň guýy plastinkasynyň ulanylyş meýdany: 1. Nusgalary saklamak Çuň guýy tabaklary nusgalary saklamak üçin adaty standart sentrifuga turbasynyň ornuny tutup biler we arassa ýerleşdirilip, ýer tygşytlanyp, köp mukdarda saklanyp bilner. we westan ...
  Koprak oka
 • Köplenç ulanylýan laboratoriýa plastmassa materiallary üçin 5 görnüşli material

  Köplenç ulanylýan laboratoriýa plastmassa materiallary üçin 5 görnüşli material

  Köplenç ulanylýan laboratoriýa plastmassa sarp ediş materiallary üçin 5 görnüşli material Laboratoriýada umumy plastmassa sarp ediş materiallary hakda näçeräk bilýärsiňiz?Synaglar wagtynda giňden sarp edilýän laboratoriýa materiallary dürli-dürli we üç esasy kategoriýa bölünýär: aýna, plastmassa we men ...
  Koprak oka
 • Adaty turbalary arassalamak usuly

  Adaty turbalary arassalamak usuly

  Adaty turbalary arassalamak usuly Adaty turbalary arassalamak usuly: Kran suwy bilen ýuwuň, soňra hrom kislotasyny ýuwmak ergini bilen çümdüriň.Operationörite iş usullary aşakdakylar: (1) Turbanyň ýokarky ujuny dogry ýagdaýda saklamak üçin sag eliňizi ulanyň ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4