bir sözbaşy

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Önümlerimiziň köpüsini öndürýäris we şol bir wagtyň özünde ähli taraplaýyn islegleriňizi has gowy kanagatlandyrmak üçin käbir önümleri satýarys.

Önümlerimiziň köpüsini öndürýäris we şol bir wagtyň özünde ähli taraplaýyn islegleriňizi has gowy kanagatlandyrmak üçin käbir önümleri satýarys.

Hil hiliňiz barmy?

ISO9001

Haýsy ugratma usulyny ulanyp bilerin?

Deňiz, awiakompaniýa ýa-da ekspress.Bu size bagly.Shük daşaýan ekspeditoryňyzy hem saýlap bilersiňiz.

Nusga alyp bilerinmi?

Hawa, halkara ýük daşamak bahasyny öz tarapyňyz bilen hil barlagy üçin mugt nusgalar hödürläp bilersiňiz.

Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?

TT, Alibaba Söwda Kepilligi, Western Union, Paypal.

Näçe çalt ýetirip bilersiňiz?

Hakyky aksiýamyz bar bolsa derrew haryt iberip bileris.Gurşun wagty önümiň görnüşine we zerur mukdaryna baglydyr.

OEM / ODM edip bilýärsiňizmi?

Hawa özleşdirmek goldanýar.

Hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
Elmydama birinji bölegi gözden geçirmek, tötänleýin gözden geçirmek we zerur bolanda bölekleýin gözden geçirmek;
Iberilmezden ozal elmydama soňky gözleg.

Kompaniýaňyzdan näme satyn alyp bileris?

turbalar üçin maslahatlar, sentrifuga turbalary, çuňňur guýular, PCR turbalary, PCR plitalary, kriogen flakonlar,
petri gap-gaçlar, serologiki turbalar, paster turbalary, nusga ýygnamak turbalary, synag turbalary,
reagent çüýşeler, öýjükli ýaýradyjylar, sanjym aýlawlary, blender haltalary, nusga sumkalary,
gorag ellikleri, gorag äýnegi, bir gezek ulanylýan eşikler we örtükler we ş.m.

Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, sizden satyn almaly?

Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.We takyk zerurlyklaryňyza esaslanyp, laboratoriýa sarp ediş materiallarynyň doly toplumyny hödürläp bileris.