bir sözbaşy

Umumy mikrob medeniýeti bilen tanyşlyk (I)

Umumy mikrob medeniýeti bilen tanyşlyk (I)

Medeniýet serişdesi, dürli mikroblary ösdürmegiň zerurlyklaryna laýyklykda dürli maddalardan emeli usulda taýýarlanan garyşyk iýmit matrisasynyň bir görnüşidir, bu dürli mikroorganizmleri medeniýetlemek ýa-da aýyrmak üçin ulanylýar.Şonuň üçin ýokumly matrisada ýokumly maddalar (uglerod çeşmesi, azot çeşmesi, energiýa, organiki däl duz, ösüş faktorlary) we mikroorganizmler tarapyndan ulanylyp bilinjek suw bolmalydyr.Mikroorganizmleriň görnüşine we synagyň maksadyna baglylykda medeni mediýanyň dürli görnüşleri we taýýarlaýyş usullary bar.

Synagda käbir umumy medeni metbugat aşakdaky ýaly girizilýär:

Iýmitlendiriji agar serişdesi:

Iýmitlendiriji agar serişdesi umumy bakteriýalaryň köpelmegi we medeniýeti, bakteriýalaryň umumy sanyny kesgitlemek, bakteriýa görnüşlerini we arassa medeniýeti goramak üçin ulanylýar.Esasy maddalar: sygyr etiniň ekstrakty, hamyrmaýa ekstrakty, pepton, natriý hlorid, agar tozy, distillendirilen suw.Pepton we sygyr eti tozy azot, witamin, aminokislota we uglerod çeşmeleri bilen üpjün edýär, natriý hlorid deňagramly osmotik basyşy saklap bilýär we agar medeniýetiň koagulantydyr.

Iýmitlendiriji agar, mikroblaryň ösmegi üçin zerur iýmitleriň köpüsini öz içine alýan medeni gurşawyň iň esasy görnüşidir.Iýmitlenýän agar adaty bakteriýa medeniýeti üçin ulanylyp bilner.

1

 

Gan agar serişdesi:

Gan agar serişdesi defibrirlenen haýwan ganyny (köplenç towşan gany ýa-da goýun gany) öz içine alýan sygyr ekstraktynyň pepton serişdesidir.Şonuň üçin bakteriýalary ösdürip ýetişdirmek üçin zerur bolan dürli iýmitlerden başga-da, koenzim (V faktor), gem (X faktor) we beýleki aýratyn ösüş faktorlary bilen üpjün edip biler.Şonuň üçin gan medeniýeti köplenç iýmitlenmegi talap edýän käbir patogen mikroorganizmleri ösdürip ýetişdirmek, izolirlemek we saklamak üçin ulanylýar.

Mundan başga-da, gan agar gemoliz barlagy üçin ulanylýar.Ösüş döwründe käbir bakteriýalar gyzyl gan öýjüklerini döwmek we eritmek üçin gemolizin öndürip biler.Gan plastinkasynda ulalanda, koloniýanyň töwereginde aç-açan ýa-da aýdyň gemolitik halkalar bolýar.Köp bakteriýalaryň patogenligi gemolitiki aýratynlyklar bilen baglanyşyklydyr.Dürli bakteriýalaryň öndürýän gemoliziniň dürli-dürli bolandygy sebäpli, gemolitiki kuwwaty hem başga, gan plastinkasyndaky gemoliz hadysasy hem başga.Şonuň üçin gemoliz barlagy bakteriýalary kesgitlemek üçin köplenç ulanylýar.

2

 

TCBS serişdesi:

TCBS tiosulfat sitrat öt duzy sakaroza agar serişdesidir.Patogen wibriony saýlap izolýasiýa etmek üçin.Pepton we hamyrmaýa ekstrakty, bakteriýalaryň köpelmegi üçin zerur bolan azot çeşmesini, uglerod çeşmesini, witaminleri we beýleki ösüş faktorlaryny üpjün etmek üçin medeni gurşawda esasy iýmit hökmünde ulanylýar;Natriý hloridiň has ýokary konsentrasiýasy wibrionyň halofil ösüşiniň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler;Fermentlenýän uglerod çeşmesi hökmünde sukroza;Natriý sitrat, ýokary pH aşgar gurşawy we natriý tiosulfat içege bakteriýalarynyň ösmegini saklaýar.Sygyr öt haltasy we natriý tiosulfat esasan gram-pozitiw bakteriýalaryň ösmegini saklaýar.Mundan başga-da, natriý tiosulfat kükürt çeşmesini hem üpjün edýär.Ferrik sitratyň barlygynda wodorod sulfidi bakteriýalar tarapyndan kesgitlenip bilner.Bakteriýalary öndürýän wodorod sulfidi bar bolsa, tabakda gara çökündiler emele geler;TCBS gurşawynyň görkezijileri, kislotanyň esasy görkezijileri bolan bromokresol gök we timol gök.Bromokresol gök, pH üýtgeýän diapazony 3,8 (sary) -dan 5,4 (gök-ýaşyl) aralygyndaky kislota-esasy görkeziji.Iki reňkleýiş diapazony bar: (1) kislotanyň diapazony pH 1,2 ~ 2,8, sarydan gyzyla öwrülýär;(2) Alkogol aralygy pH 8.0 ~ 9,6 bolup, sarydan gök reňkde bolýar.

3

 

TSA peýnir soýa pepton agar serişdesi:

TSA-nyň düzümi ýokumly agaryň düzümine meňzeýär.Milli ülňüde, adatça derman senagatynyň arassa otaglarynda (ýerlerinde) bakteriýalary ýerleşdirmek üçin ulanylýar.Synag ediljek ýerdäki synag nokadyny saýlaň, TSA plastinkasyny açyň we synag nokadyna ýerleşdiriň.Nusgalar dürli wagtlarda 30 minutdan gowrak wagtlap howa bilen täsir edilende alynýar we soňra koloniýa sanamak üçin ösdürilýär.Dürli arassaçylyk derejesi dürli koloniýa sanlaryny talap edýär.

4

Mueller Hinton agar:

MH serişdesi mikroorganizmleriň antibiotiklere garşylygyny kesgitlemek üçin ulanylýan mikrob serişdesidir.Mikroorganizmleriň köpüsiniň ösüp bilýän saýlama serişdesidir.Mundan başga-da, düzümindäki krahmal bakteriýalar tarapyndan bölünip çykýan toksinleri siňdirip biler, şonuň üçin antibiotik operasiýalarynyň netijelerine täsir etmez.MH gurşawynyň düzümi birneme gowşakdyr, bu antibiotikleriň ýaýramagyna amatly, şonuň üçin ösüşiň gadaganlyk zolagyny görkezip biler.Hytaýyň saglyk pudagynda neşe serişdelerine duýgurlygy barlamak üçin MH serişdesi hem ulanylýar.Streptokokk pnewmoniýasy ýaly käbir ýörite bakteriýalar üçin neşe duýgurlygy barlagy geçirilende, dürli iýmit talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ortaça 5% goýun gany we NAD goşulyp bilner.

5

SS agar:

SS agar, adatça Salmonella we Şigellanyň saýlama izolýasiýasy we medeniýeti üçin ulanylýar.Gram-pozitiw bakteriýalary, koliformalaryň we proteýleriň köpüsini saklaýar, ýöne salmonellanyň ösmegine täsir etmeýär;Natriý tiosulfat we ferrik sitrat wodorod sulfidiniň emele gelmegini kesgitlemek üçin ulanylýar, koloniýa merkezini gara edýär;Bitarap gyzyl pH görkezijisidir.Fermentlenýän şekeriň koloniýasy gyzyl, fermentlenmedik şekeriň koloniýasy reňksiz.Salmonella gara merkezi ýa-da bolmasa reňksiz we aç-açan koloniýa, Şigella reňksiz we aç-açan koloniýa.

6

 

 


Iş wagty: -anwar-04-2023